Симпозиум на СГЗБ -2023

XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ

Сборник с доклади

2023, София, България
© Издател: СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ България, 1000 София
ул. „ Г.С. Раковски” 108
ISSN: 2367-6051

Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите и отпечатаните материали от научния форум.

Съдържание